رێبەری رێگرتن لەهاندانی توندووتیژیی لەدەزگاكانی میدیای كوردییدا*

  • ئامادەكردنی: پەیمانگەی كوردی بۆ هەڵبژاردن (KIE)

بـەو پێیـەی پەیمانگـەی كـوردیی بـۆ هەڵبـژاردن؛ بـۆ مـاوەی زیاتـر لـە دە سـاڵە لەسـەر هـەردوو ئاسـتی هۆشـیاركردنەوەی هاووڵاتیـان ‌و چاودێرییكردنــی هــەر ســێ  قۆناغــی ســوو ری هەڵبــژاردن كاردەكات، گەیشــتۆتە ئــەو دەرئەنجامــەی كــە میدیــای كــوردیی زیاتــر و زیاتــر لەســەروبەندی هەڵبژاردنەكانــدا هەندێــك دەســتەواژەی توندوتیــژ بەكاردەهێنێــت كە ئاكامــی زۆر نەرێنیــی ‌و خراپــی بــۆ ســەر دۆخــی گشــتیی‌ و ئاشــتی كۆمەڵایەتـیـی لێدەكەۆیتــەوە. دەســتەواژە توندوتیــژەكان ئەوانــەن كــە هەســتی كەســێك یــان گروپێكــی  دیارییكــراو  برینــدار دەكــەن ‌و  ئەگــەری  كاردانــەوەی توندوتیژئاســا  بــەدوای خۆیــدا بهێنێـت كــە  ئەمــەش  ئاســتی توندوتیژیـی بەرزدەكاتـەوە و دۆخەكـە بـەرەو ئاقـاری خراپتـر دەبـات. بەپێیچەوانەشــەوە؛ ئەگــەر تــاك یــان گروپــەكان هەســتیان بەوەكــرد بەشێوەیەكی شارســتانیی ‌و دوور لە ناوزڕانــدن مامەڵەیــان لەتەكــدا دەكرێــت، ئــەوا ئەگــەری پەنابردنــەبــەر توندوتیــژیی بە ئەندازەیەكــی بەرچــاو كەمتردەبێتــەوە. دەكرێــت  رۆژنامەوانــان نــەك هــەر خۆیــان لەبەكارهێنانــی دەســتەواژەی توندوتیــژ بــەدوور بگــرن،بەڵكــو دەتوانــن رۆڵێكــی پۆزەتیڤیــش بگَێڕن لەكاڵكردنــەوەی ئــەو كولتــورە ئەســتوورەی توندوتیـژیی كـە زمـان بۆتـە ناوەندێـك بـۆ بەرجەسـتەكردنی‌ و هەندێك لەرۆژنامەوانـان‌ و دەزگاكانـی میدیـا-ش بوونەتـە ئامرازێكـی ئاسـانكار بــۆ تۆخكردنــەوە و خێرا گواســتنەوەی نــاووناتــۆرە و دەســتەواژەی برینداركــەر كــە رەگ ‌و ریشــەیەكی قووڵــی لەدنیــای رۆشــنبیریی‌ و كۆمەڵایەتیــی ‌و سیاسـیـی ئَێمــەدا هەیــە. ئَێمــە لــەم رێبــەرەدا هەوڵمانــداوە بەشـێك لــەو دەســتەواژانە دیـاریی بكەیـن كـە میدیـای بینـراو و بیسـتراو و چاپكـراو و ئەلكترۆنـیی بەمەبەسـتی هانـدان‌ و برینداركردنـی هەسـتی یەكتـر بەكاریاندەهێنـن. بــۆ ئەمــەش دوو پرســیارمان كردۆتــە بنەمــا بــۆ دیارییكردنــی ئــەو دەســتەواژانەی توندوتییــژن:

  1. ئایــا تاچەنــد دەســتەواژەكە تاكلایەنەیــە. واتــە دەســتەواژەكە لەلایــەن گروپێــك یــان زیاتــرەوە  لەبەرامبــەر  گروپێكــی  تــر بەشێوەیەكی  بەربـڵاـ‌و  بەكاردەهێنرێــت‌ و  چەندبــارە  دەكرێتــەوە؟
  1. ئایـا كەسـێك یـان گروپێـك بەمەبەسـتی برینداركردن، وەسـفێك یاخــود وێنەیەكــی نەرێنــیی بەســەر كەسێك یــان گروپێكــی تــردا دادەبڕێــت ‌و دەیخزینێتــە گۆشــەیەكی دیارییكــراوەوە؟

ئـەو دەسـتەواژانەی لـەم رێبـەرەدا هاتـوون ‌و گوزارشـت لەهاندان‌ و توندوتیــژیی دەكــەن بــە قۆناغەكانــی كۆكردنــەوە و بژاركردنــدا تێپە ِریــوون؛ بــەمشێوەیەی خــوارەوە: لەقۆناغــی یەكەمــدا فــۆڕم ‌و خشــتەی بەتاڵمــان نــاردووە بــۆ زۆربــەی زۆری دەزگاكانــی راگەیاندنــی كــوردی؛ بۆ ئــەوەی هەریەكەیــان لــەلای خۆیانــەوە ئــەو دەســتەواژانە تۆماربكــەن كــە بــەلای ئەوانــەوە توندوتیژیـیـن.

بەسوپاسـێكی زۆرەوە هەندێــك لــەو دەزگایانـە دەسـتەواژەكانیان پێداوینەتـەوە و ئێمـەش لـەلای خۆمانەوە هەڵســەنگاندنمان بــۆ ئــەو دەســتەواژانەیان كــردووە و لــەم رێبــەرەدا تۆمارمــان كــردوون. لەقۆناغــی دووەمــدا ‌و بــۆ مــاوەی دوو مانــگ، تیمــی رووماڵــكاریی پەیمانگــەی كــوردیی بــۆ هەڵبــژاردن كــە پێكهاتــوون لــە بەڕێــزان (هەڵشـۆ عەبدولفەتـاح، شـاكار یوسـف، وریـا فەتـاح) بـەوردیی رووماڵـی زۆربــەی دەزگاكانــی میدیــای كوردییــان لەمــاوەی رابــردوودا كـردووە. بەتایبەتیـش لەسـەروبەندی هەڵمەتـی هەڵبژاردنـی پەرلەمانی كوردســتان (تەممــوزی 2009‌)دا و هەڵبژاردنــی ئەنجومەنــی نوێنەرانــی عێـراق (ئـازاری 2010)دا. لـەو ماوەیـەدا تیمەكـە ژمارەیەكـی بەرچـاو لەدەســتەواژەی توندوتیژیـیـان بەهەڵســەنگاندنەوە كۆكردۆتــەوە.

ئێمــە ئەوەنــدەی ویســتوومانە ئــەم رێبــەرە رێنیشــاندەرێك بێــت بــۆ بەكارنەهێنانــی هەندێــك دەســتەواژەی توندوتیــژ لەدەزگاكانــی میدیــای كوردییــدا، نەمانویســتووە ئــەو دەزگایانـە بخەینـەڕوو كـە ئـەو جـۆرە دەسـتەواژانەیان بەكارهێنـاوە.

لە قۆناغــی سـێیهەمیشدا  بەمەبەســتی  بژاركــردن ‌و  هەڵســەنگاندنی كۆتایــی، كــۆی دەســتەواژە كۆكــراوەكان خراونەتــە بەردەســتی لیژنــەی پێداچوونــەوە كــە لــەم بەڕێزانــە پێكهاتــوون:

-د.هەڤــاڵ ئەبوبەكــر؛مامۆســتای رۆژنامەگــەریی لەزانكــۆی سـلێمانی‌ و شـارەزا لەدادگای سـلێمانی بـۆ كەیسـە رۆژنامەگەرییەكان.

– د. هێرش ِرەسو ڵ؛پسپۆ ِری ئیتیك‌ و یاسای راگەیاندن

– محســن ئەدیــب؛ خاوەنــی بڕوانامــەی ماســتەر لەیاسادا، زانكــۆی بەیــروت.

– كاوە محەمەد؛ نووسەر و رۆژنامەنووس

– سەردار محەمەد؛سەرنووسەری هەفتەنامەی ئاوێنە.

– د. هێمن مەجید؛مامۆستای راگەیاندن لە زانكۆی سڵیمانی

لــەم رێبــەرەدا ئاماژەمــان بــەو دەزگــا میدیاییانــە نــەداوە كــە دەســتەواژە توندوتییژەكانیــان بەكارهێنــاوە، ئەمــەش لــەو بڕوایــەوە ســەرچاوەی گرتووە كــە ئێمــە ئەوەنــدەی ویســتوومانە ئــەم رێبــەرە رێنیشــاندەرێك بێــت بــۆ بەكارنەهێنانــی هەندێــك دەســتەواژەی توندوتیــژ لەدەزگاكانــی میدیــای كوردییــدا، نەمانویســتووە ئــەو دەزگایانـە بخەینـەڕوو كـە ئـەو جـۆرە دەسـتەواژانەیان بەكارهێنـاوە، چونكــە ئــەوە بابــەت ‌و پرۆژەیەكــی تــری جیــاوازە و دەكرێــت لەداهاتــوودا ئەنجامبدرێــت. هـاوكات تیمەكەمـان بەوەنـدەوە نەوەسـتاوە و هاتـووە دەسـتەواژە توندوتیژەكانــی لەنــاو ســیاقی رســتەكەیدا گواســتۆتەوە،بــەڵام هەندێـك لـەو رسـتانە ئەوەنـدە برینداركـەر و بێتـامبـوون نەمانتوانیوە رســتەكان كــتومــت وەك خۆیــان بگوازینــەوە، لەبەرئــەوە یــان نــاوی كەســایەتییەكانمان بــردووە و بــە بەتاڵـیـی بــەمشێوەیە (     ) بەجێمانهێشـتووە یاخـود گۆ ڕیومانـە بـە (فڵا‌نـەكـەس، فیسارە سیاسـی، فڵا‌نــە حیــزب). مەبەســت لــەم دەســتكارییكردنەش ئەوەبــووە كــە نەمانویســتووە ئــەم رێبــەرە رۆڵێكــی پێچەوانــە بەئامانجــی خــۆی بگَێڕێت ‌و ببێتـە ناوەندێـك بـۆ دووبارەكردنـەوەو تۆخكردنـەوەی ئـەو جـۆرە رسـتانەی كـە نوسـینەوەیان خزمـەت بەدۆخـی نزیكبوونـەوەی گروپــە سیاســییەكان ‌و ســایكۆلۆژیای گشــتیی كۆمەڵگــە نــاكات. هــاوكات لــەم رێبــەرەدا هەوڵمانــداوە بەپێــی توانــا دەســتەواژەی جێگـرەوە و جێـكار(بدیـل) بـۆ هەندێـك لـەو دەسـتەواژە توندوتیژانـە بدۆزینــەوە، ئەویــش بــەلەبەرچاوگرتنــی ئــەو بنەمایــەی كــە نابێــت دەســتەواژە جێگرەوەكــە كاریگــەریی خراپــی بــۆ ســەر هەســت ‌و ســۆزی هاووڵاتیــان (تــاك ‌و گروپــە جیــاوازەكان) هەبێــت، بــەڵام ئەگــەر نەتوانرابێــت جێگرەوەیەكــی گونجــاوی بــۆ بدۆزرێتــەوە كــە ئـەو مەرجـەی پێشـووی تێدابێـت، ئـەوا بـە باشـمان زانیـوە كـە ئـەو دەســتەواژەیە لــەبنەڕەتــەوە بەكارنەهێنرێــت. ئــەوەی لــەم رێبــەرەدا بەپێویســتمان نەزانیــوە بەكاریبهێنیــن ئــەو دەســتەواژانەن كــە جنیـَـوی پەتیــی ‌و بـێپــەردەن‌ و لەگــەڵ میــزاج‌ و سـەلیقەی گشـتییدا ناگونجێـن ‌و ناكرێـت میدیـای كـوردیی لەژێـر هیـچ پاســاوێكدا بەكاریانبهێنێــت. رێكخســتنی دەســتەواژەكانی نــاو ئــەم رێبــەرەیش بەپێــی ریزبەنــدی پیتەكانـی ئەبجەدییـە كـە (132) دەسـتەواژەی لەخۆگرتـووە و هەوڵێكی سـەرەتاییە بـۆ دانانـی بـەردی بناغـەی رێبەرێكـی گەورەتـر و فراوانتـر. هەربۆیــە ئَێمــە ئــەم رێبــەرە بەكراوەیــی لەبــەردەم هەمــوو ئــەو رۆژنامـەوان ‌و چاودێرانـەی بـواری میدیـادا دەهێڵینـەوە كـە خولیـای دەوڵەمەندكردنــی ئــەم رێبەرەیــان هەیــە؛ بــەوەی بــە بەردەوامـیـی نوێبكرێتــەوە،بەجۆرێــك كــە لەگــەڵ سروشــتی هەمیشــە گــۆڕاوی هــەواڵ‌ و ئــەو بارودۆخانــەدا بگونجێــت كــە دەســتەواژەكانی تێــدا بەكاردەهێنرێــن.

 ئارام جەمال؛ بەڕێوەبەری پەیمانگەی كوردی بۆ هەڵبژاردن (KIE) ئایاری 2013

 

جێگرەوەی دەستەواژەكە لەناو سیاقی رستەدا دەستەواژەی توندوتیژ ز
نسكۆ، شكست لەدوای ئاشبەتاڵەوە … ئاشبەتاڵ 1
كورتبين، كؤنخواز كەسایەتییە ئەقڵ ئیفلیجەكان ئەقڵ ئیفلیج 2
ئەندام پەرلەمانە ناسەربەخۆكان ئەو یاسایەی لەلایەن ئەندام پەرلەمانە كۆیلەكانەوە پەسەندكراون ئەندام پەرلەمانە كۆیلەكان 3
كاریگەری نەماوە، ئاستی جەماوەری زۆر دابەزیوە، لەگە َل سەردەمدا نا ِروات ئەو حیزبەی ئێكسپایەر بووەو ناتوانێت… ئێكسپایەر 4
بێسەرەوبەرەیی فڵانە سەركردە

بەرەڵایی لەنێو حیزبەكەیدا دروستكردووە.

بەرەڵایی 5
سەركەوتوو نەبوو، ناسەركەوتوو فڵانە حیزب

لەهەلَبژاردنەكاندا بەزی

بەزیو 6
رەفتارەكانی بەعس هەتا ئَیستا بەعسی كوردی

حوكممان دەكات

بەعسی كوردی 7
توركدۆست، ئَیراندۆست فڵانە لایەن

بەكرێگیراوى توركیا و ئَیرانە

بەكرێگیراو 8
بەكارنەهێنرێت بەڵتەجیەكانى بەردەركى سەرا بەڵتەجی 9
بەكارنەهێنرێت هەندێك كەسى بەناو

رۆشنبيرو نوسەر…

بەناو رۆشنبير،

بەناو نووسەر،

بەناو ئەهلى…

10
بەشێوەيەكى

نەگونجاو، دوور لە ئاكار

بەشێوەيەكى بێڕوشتانە

لێدوان دەدەن

بێڕوشت، بێ ئەخلاق 11
بەكارنەهێنرێت بێشەرمەكان پلەی ئمتياز

لە بێشەرمى وەردەگرن

بێ شەرم، بێ شەرمانە 12
بەكارنەهێنرێت مالكى بەو بێ مێشكيەى

عێراق بەرەو وێرانە دەبات

بێمێشك 13
بەكارنەهێنرێت سياسەتمەدارێكى بێ نرخە بێ نرخ 14
بەكارنەهێنرێت ئەوانە كەسانى بێئابروو بێئابڕوو 15
بەكارنەهێنرێت تاقم و دارودەستەكەى فڵانە حيزب.. تاقم ، دارودەستە 16
بەكارنەهێنرێت كاميان كارى گرنگتر و وردتر و سەختتر ئەنجام دەدەن بەرێزان  مەسرور بارزانى و خەسرەو گوڵ يان تەپڵ لێدەرەكانى گۆڕان تەپڵ لێدەر 17
ناكارا، سست، ناچالاك كەسى وا تەپۆ

هەرگيز ناكرێت بەسەرۆكى عێراق

تەپۆ 18
بەكارنەهێنرێت تەلاقە كەوتووەكەى … تەلاقە كەوتووەكە 19
بەكارنەهێنرێت سایتە تەویلەئاساكەی فڵانە حیزب تەويلە ئاسا 20
بەكارنەهێنرێت تەيرى گول عاشق بەدارى ژەقنەبووتە تەيرى گول 21
وەلانان حيزبى… تڕۆ دەكات تڕۆ 22
بەكارنەهێنرێت تفى لە مێژووى ميللەتەكەى كرد تف 23
كەمە جەماوەر ئەو تۆپەڵە جەماوەرەش كە هەيەتى

ثشتى تێدەكەن

تۆپەڵە جەماوەر 24
سست و ناكاريگەر فڵانە حیزب هێزێكی سیاسی تۆپیوە تۆپیو 25
قوربانيانى ئەنفال،

كەسوكارى ئەنفالكراوان

وەفاتى پاشماوەكانى ئەنفال پاشماوەی ئەنفال 26
وەزيرى دارايى پیاوی پارەكە

بانگهێشتى پەرلەمان دەكرێت

پیاوی پارەكە 27
ئێراندۆست، نزيكە لە ئێرانەوە فڵانە سەركردەى ئيسلامى

پیاوی قەرارگەيە

پیاوی قەرارگە 28
وەزيرى

سامانە سروشتيەكان

پیاوی نەوتەكە

هێرشیكردەسەر پەرلەمانتاران

پیاوی نەوتەكە 29
بەكارنەهێنرێت جاشە كلك زەردەكانى سەرى ڕرەش جاشە كلك زەردەكان 30
دواكەوتوو جاهيلترين نەتەوە كوردە جاهيل 31
بەكارنەهێنرێت جەلاليەكان ناپەرژێنەسەر خەڵكی جەلالی 32
بەكارنەهێنرێت رۆژنامەنووسانى ئەهلي

بەجەلەب دژى دەوڵەتن

جەلەب 33
بەكارنەهێنرێت خەڵكی بەجووتەپێ دەكەونە

ناو گۆمی رەخنەگرتن لەدەسەڵات

جووتەپێ 34
بەكارنەهێنرێت هەندێك هەن حەپەحەپ دەكەن حەپەحەپ 35
بەكارنەهێنرێت ئەمڕۆ حەپۆلەكان حكومدەكەن حەپۆل 36
بەكارنەهێنرێت هێشتا حيزبەكەى 31ى ئاب خەريكى … حيزبەكەى 31ى ئاب 37
بەكارنەهێنرێت، ئەوانە كەسانى خۆفرۆشن خۆفرۆش 38
بەكارنەهێنرێت ئەنفلاچییە داوێن پیسەكان داوێن پیس 39
ناشايستە، ناشايستەتر كەسی لەو دەبەنگتر هەیە

بۆجێگرتنەوەی پۆستەكەی

دەبەنگ، دەبەنگتر 40
دەخۆن، دەژين دەزگاكانى راگەياندن

لەسەر بودجەى ئێمە دەلەوەڕێن

دەلەوەڕێن 41
بەكارنەهێنرێت دەمڕووتێكی هێناوە لێماندەكاتە شارەزا دەمڕووت 42
بەكارنەهێنرێت دەهۆڵكوتەكانى فڵانە حيزب … دەهۆڵكوت 43
نامرۆڤانە،بێبەزەييانە،

ناشارستانيانە، بەبێ لەبەرچاوگرتنى بەها مرۆييەكان

بەشێوەيەكى دڕندانە

هێرشيان كردۆتەسەر خۆپیشاندەران

دڕندانە 44
نادروست، ئەو وتانەى

دوورن لەراستييەوە

ئەو قسانە درۆ و دەلەسەن درۆ، درۆى شاخدار،

درۆ و دەلەسە

45
بەكارنەهێنرێت فڵانە سايتى ئەلەكترۆنى

بۆتە سايتى درۆزنەكان

درۆزن 46
بەكارنەهێنرێت درۆنامەى حيزبەكەى درۆنامە 47
فرتوفیڵ، ساختەكارى دزى و فزييەكان لەكاتى هەڵبژاردندا دزى و فزى 48
شێواندنى مێژوو مێژوی سەروەرییەكانی

پارتەكەی ئێمەی دزیوە

دزينى مێژوو 49
ئەو پارتانەی جەماوەریان زۆر كەمە، كورسی پەرلەمانیان

بەدەستنەهێناوە.

هەندێك دوكانى سياسى هەن… دوكانى سياسى 50
بەكارنەهێنرێت شارى دۆم و قەرەجەكان دۆم و قەرەج 51
لەرابردوودا كارى

نەشياوى ئەنجامداوە.

بنەماڵەی … ڕابردویان پیسە رابردوی پیس 52
بەكارنەهێنرێت ڕوو زەردەكانى ناو فڵانە حيزب روو زەردەكان 53
دوو پارتە

فەرمانڕەواكەی هەرێم

دوو زل حيزبەكەى هەرێم زل حيزب 54
بەكارنەهێنرێت ئەوەى زيادەڕەوى بكات زمانى دەبڕين زمان بڕين 55
سنووربەزاندن ئەوانەى زماندرێژى دەكەن… زماندرێژى 56
ئەوانەى ستايشكارى حيزبن، ئەوانەى بەحەق و ناحەق حيزب جوان دەكەن زوڕناژەنەكانی حزب زوڕناژەن 57
بەكارنەهێنرێت ئەوانەى زۆڵن و لەكوردنين زۆڵ 58
بەكارنەهێنرێت ئەوانەى لەئێمە نين زۆڵە كوردن زۆڵە كورد 59
بەكارنەهێنرێت ئەوەى قسە بەسەرۆك دەڵێت

سەرى داى لەبەرد

سەرت داى لەبەرد 60
بەكارنەهێنرێت باسەوانە سەرشۆڕەكانى …… سەرشۆڕ 61
بەكارنەهێنرێت خۆيان و سەرۆكە نەخۆشەكەيان سەرۆكە نەخۆشەكە 62
بێئەمەك، بێ وەفا سەركردەكانى كورد كەسانێكى سپڵەن سپڵە 63
بەكارنەهێنرێت ئەوانە كۆمەڵێك خەڵكی سووك و سەليمن سووك و سەليم 64
بەكارنەهێنرێت سوێندە كەوتووەكەى … سوێندە كەوتووەكە 65
بەكارنەهێنرێت ئەو ئۆپۆزیسیۆنەى تەنيا كارى شاتەشاتە شاتەشات 66
قسەى نابەجێى كرد ئەو لە وتەكانيدا شەكرى شكاند شەكرى شكاند 67
وەزيرى كەمتەرخەم،

وەزيرە بێباكەكان

شڕە وەزيرەكانى كابينەى … شڕە وەزير 68
گرفتى دەروونى ئەو كەسێكى شێتە شێت 69
گفتوگۆى نالۆژيكى با واز لەم چەقەچەقە بێنێت چەقەچەق 70
بەكارنەهێنرێت چەقۆكێشەكانى سەراى ئازادى چەقۆكێش 71
ديالۆگى بێبەڵگەن،

ديالۆگى نالۆژيكين

ڕۆشنبيرەكانمان

هەر خەريكى چەنەبازين

چەنەبازى 72
وابەستە چڵكاوخۆرەكانى حزب چڵكاوخۆر 73
بێ ئاگا، نائاگا فڵانە كەس گا بەگونا دەناسێت گا بەگونا 74
نەخوێندەوار ئەو گەوجە

لە فەلسەفە تێنەگەيشتووە

گەمژە، گەوج 75
بارەگاى سەرەكى

بزووتنەوەى گۆڕان

گردەكەى گۆڕان شوێنى… گردەكە 76
بەكارنەهێنرێت گرگنى هيچ لەبارا نەبوو گرگن 77
بەكارنەهێنرێت ئامانجە گڵاوەكانيان بەدیدەهێنن گڵاو 78
كۆچكردوو سەرۆكە گۆ ڕبەگۆ ڕەكە گۆ ڕبەگۆ ڕ 79
بەرژەوەندييخوازان گيرفان بڕەكانى دەسەڵات گيرفان بڕەكان 80
بەكارنەهێنرێت ئەو سەركردە گێلانەى… گێل 81
بەكارنەهێنرێت فس فس پاڵەوانەكانى گۆڕان بوون فس فس پاڵەوان 82
بەكارنەهێنرێت، خۆهەلكێشان بەرپرسی حكومەت

فشەبازی دەكات لە وتەكانیدا

فشەبازى 83
بەكارنەهێنرێت ئەو فيڕنە گولانەى

دژايەتى دەسەڵات دەكەن

فيڕنە گولە 84
بەكارنەهێنرێت پیاوێكی قەزەم دەناسم

قسەی لەوێنەی باڵای نییە

قەزەم 85
بەكارنەهێنرێت قەلە ڕەشەكانى دەسەڵات قەلە ڕەشەكان 86
نوسەرانى دەربار قەڵەم فرۆشەكانى حيزب قەڵەم فرۆش 87
بەكارنەهێنرێت لەبەر شەڕ و قڕرەقڕى ناوخۆيان نەيانتوانى بەرپرسێك بۆ خۆيان دابنێن. قڕەقڕ، فڵقەفڵق 88
قسەى بێمانا، قسەى بێبنەما كەسانێك هەن قسەى پڕوپوچ دەكەن قسەى پڕوپوچ 89
قسەى نابەجێ، قسەى بێبەڵگە هەندێك كە لە خۆیانەوە قسەی هەڵەت و پەڵەت دەكەن قسەی هەڵەت و پەڵەت، هەلەق و مەلەق، 90
بەكارنەهێنرێت كێ رۆشنبيرى قورميشكراوە؟ قو ڕرميشكراو 91
بەكارنەهێنرێت خەڵكە كاسەلێسەكانیان كاسەلێس 92
راوێژكار كاوێژكارى حيزبەكەى خۆيەتى كاوێژكار 93
بەكارنەهێنرێت سەركردەكانى فڵانە حيزب

وەك كەرى ناو جۆگەن

كەرى ناو جۆگە 94
سەرنەكەوتوو ئەو كەسێكى دۆڕاوە لەسياسەتدا كەسى دۆ ڕاو 95
خۆسەپێن خۆى بەهەرنرخێك بێت بەكەڵەگایی دەكاتەوە بەسەرۆكى هەرێم كەلەگايى 96
بەكارنەهێنرێت هەندێك كەسى كەللەپوت هەيە كەللەپوت 97
بەكارنەهێنرێت كەللەسورەكانى بەرزانى كەللەسور 98
پێكهاتەی نەتەوەیی كەمەنەتەوەكانى

ناو هەرێمی كوردستان

كەمەنەتەوە 99
خاوەن پێداویستیە تایبەتەكان داواكارييەكانى كەمئەندامان كەمئەندامان 100
كەناڵى ئاسمانى

KNN

كەناڵى گردەكە

هەواڵى درۆ بڵاودەكاتەوە

كەناڵى گردەكە 101
فريويان دەدات،

دەسخەڕرۆيان دەكات

پێویستە ئاگايان لە دەستور بێت كڵاویان بۆ نەدورێت كڵاویان بۆ دەدورێت 102
رێككەوتن دژ

بە بەرژەوەندى گشتى

كلك گرێدانی یەكێتی و پارتی كلك گرێدان 103
پاشكۆیەتی فڵانە پارتی سياسى بڕياريدا لە كلكايەتى فڵانە حيزب رزگارى بێت كلكايەتى 104
كودەتاكار هەندێك لايەنى كودەتاچى

مەبەستەكانيان ديارە

كودەتاچی 105
بێئاگاكانى حيزب كۆيلەكانى حيزبى… كۆيلەكانى حيزب 106
بەكارنەهێنرێت 22 ساڵە كۆمەڵێك چەكدارى كێوى حوكممان دەكات كێوى 107
بەكارنەهێنرێت هيچ كات تاقەتى ئەوەم نەماوە

گوێ لە لەوسەلەوسى هەندێ‌

لەگۆرانیبێژەكان بگرم

لەوسە لەوس 108
بەكارنەهێنرێت سياسەت بەم لگاوچيانە ناكرێت لگاوچى 109
لەچوارچێوەدان، كۆنترۆڵكردن لغاوكردنى ئاسان نيە لغاوكردن 110
پێچەوانە، ئاوەژوو،

خراپ تێگەیشتن

ئەوان زۆربە لينگە و قوچ

لە خەڵك تێگەيشتون

لنگەو قوچ 111
خۆبەرەپێشە، رووپامایی فڵانە سياسى ماستاوچييە ماستاوچى 112
بەكارنەهێنرێت مافيا و چەتەكانى دەسەلاتى … مافيا و چەتە 113
لاى رۆژنامەنوسان خۆى بێبايەخ نەكات، شكۆى خۆى لاى رۆژنامەنوسان نەشكێنێت پێویست ناكات خۆي بكات

بە مەزەى رۆژنامەنوسان

مەزە، گاڵتەچى 114
بەكارنەهێنرێت مەسينەهەڵگرەكانی حيزبى… مەسينەهەڵگر 115
بەكارنەهێنرێت ثياوە مەلعونەكەى ناو سياسەت مەلعون 116
بێباك، خەمسارد ئەم حكومەتە مەنغۆلە مەنغۆل 117
خۆسەپێن دەسەلاتى ملهو ڕى … ملهو ڕ 118
لێيان دەبەينەوە لەهەلبژاردنەكاندا مليان دەشكێننين مليان دەشكێنن 119
بەكارنەهێنرێت ميدياى ئازاد يان ميدياى جنێودەر ميدياى جنێودەر 120
بەكارنەهێنرێت مێزكوتەكانى ليستى گۆڕان… مێزكوت 121
ناچالاك سەركردە نابوتەكانى فڵانە حيزب … نابوت 122
ناشارستانيانە ململانێی ناشەریفانەی پارتەكان

لەهەرێمی كوردستاندا…

ناشەريفانە 123
بەكارنەهێنرێت ئەو پەلامارە نامەردانەیەیان

هیچ بنەمایەكی نییە

نامەرد، نامەردانە 124
بەكارنەهێنرێت نەڕەنەڕەكەی فڵانە سەركردە لەكۆنگرەی بەدەپە… نەڕەنەڕ 125
خواستە نەشياوەكان سەرگەرمى تێركردنى

ئارەزووە نەگريسەكانيانن.

نەگريس 126
تێنەگەيشتوو فڵانە سەركردە كەسێكى نەفامە نەفام 127
وابەستە فڵانە لایەنی سیاسی نۆكەری ئێرانە نۆكەر 128
بەكارنەهێنرێت كۆمەڵێك خەڵكی هەرچى و پەرچی .. هەرچى و پەرچی 129
ناوى خودى وەزارەتەكە بهێنرێت ناشەفافيەتى وەزارەتى جانتاكە وەزارەتى جانتاكە 130
بەكارنەهێنرێت ئەو نووسەرەى

تائێستا بەردەوامە لە وڕێنەكردن

وڕێنەكردن 131

 

 

* ئەم رێبەرە یەكێكە لە پرۆژەكانی پەیمانگەی كوردیی بۆ هەڵبژاردن (KIE) كە لەساڵی 2013دا ئامادەكراوە، لەبەر سنورداریی بڵاوكردنەوەی و گرنگیی ناوەڕۆكەكەی بەپێویست زانرا لە “راز و رێبەری میدیایی” یەكەم ژمارەی گۆڤاری دەرگاوان-دا چاپ و بڵاوبكرێتەوە.

دەنگدان

بە بڕوای تۆ راگەیاندنەكان لەهەرێمی كوردستاندا؛ ناسەربەخۆن؟